PROCEDURA RECENZYJNA

ZOBACZ JAK WYGLĄDA PRACA Z NADESŁANYMI DO NAS TEKSTAMI

Dotychczasowi recenzenci:

Recenzenci za lata 2019-2021

 • dr hab. Dariusz Brzostek, prof. UMK
 • dr hab. Marcin Jaworski, prof. UMK
 • prof. dr hab. Marek Jeziński – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Magdalena Kamińska, prof. UAM
 • dr hab. Krzysztof Kaszewski – Uniwersytet Warszawski
 • dr Aldona Kobus – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Bartłomiej Łódzki – Uniwersytet Wrocławski
 • dr Michał Łuczewski – Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Andrzej Moroz, prof. UMK
 • dr hab. Lech M. Nijakowski, Prof. UW
 • dr Lidia Rodak – Uniwersytet Śląski
 • dr hab. Magdalena Szpunar, prof. UJ

Szczegółowy opis procedury recenzyjnej czasopisma „Dyskurs & Dialog”:

Każdy tekst, który zostaje wysłany do redakcji, jest w pierwszym etapie sprawdzany pod względem spełniania wstępnych, formalnych wymagań (liczba znaków, tematyka, nieużywanie języka przemocy, itp.) i wymogów edytorskich, które zostały zapisane w odrębnym dokumencie: ZOBACZ. Następnie jest on poddawany zarówno recenzji wewnątrzredakcyjnej (etap drugi) i – jeśli redakcja uzna, że jest wart dalszych prac – recenzji zewnętrznej (etap trzeci). 

W przypadku, kiedy tekst znajduje się na etapie trzecim, czyli recenzji zewnętrznych, redakcja poszukuje recenzenta/ów, któr(z)y jest/są co najmniej równi stopniem naukowym z autorem/ką przedmiotowego tekstu. Unika się sytuacji, w których recenzent ma niższy stopień naukowy niż autor tekstu. Następnie recenzent zewnętrzny (co najmniej jeden – optymalnie dwoje) proszony jest o napisanie szczegółowej recenzji, której minimum określa formatka recenzyjna poniżej.

Po otrzymaniu recenzji zewnętrznej od jednego lub dwojga recenzentów podejmowana jest decyzja odnośnie tego czy tekst nadaje się do opublikowania, a jeśli tak, to czy są wymagane jakieś poprawki w zakresie merytorycznym lub technicznym. W przypadku otrzymania recenzji negatywnej artykuł kierowany jest do ponownej recenzji. Otrzymanie dwóch recenzji negatywnych równoznaczne jest z niedopuszczeniem tekstu do publikacji. Ewentualne uwagi recenzentów są następnie przesyłane autorom tekstów, którzy mają obowiązek się do nich odnieść. W przypadku, kiedy autor tekstu nie zgodzi się z recenzentem zewnętrznym w odniesieniu do jakiejś uwagi – ma prawo do polemiki. Jeżeli redakcja i recenzent zewnętrzny uznają za zasadne przyjąć wyjaśnienia autora, wówczas uwaga/poprawka nie musi być wprowadzana w całości lub może w ogóle nie zostać uwzględniona.

Po wspólnym ustaleniu ostatecznego kształtu tekstu jest on przesyłany do korekty, a następnie do prac edycyjnych związanych ze składem tekstu i formą graficzną. Po wprowadzeniu niezbędnych zmian ostateczny kształt tekstu jest przesyłany do autora/ów i po jego/ich aprobacie zostaje opublikowany.

Wszystkie teksty są archiwizowane na stronie internetowej www.dyskursidialog.org. Trwają także zabiegi, aby były one dodatkowo archiwizowane w bazach zewnętrznych.

Formatka recenzyjna

Zamieszczona formatka recenzyjna pokazuje jakie wymogi musi spełnić tekst, aby zostać przyjętym do druku. Zapoznaj się z nią, aby wiedzieć jak skonstruować swój tekst.

Pobierz w formacie WORD

Pobierz w formacie PDF

Każdy tekst sprawdzany jest także pod kątem antyplagiatowym z użyciem specjalnego oprogramowania!

Działy czasopisma

SOCJOLOGIA OBYWATELSKA

 

W tym dziale publikujemy teksty będące analizami problemów społecznych w nurcie rozważań socjologicznych. Prezentujemy ich rozmaite konteksty próbując zarysować potencjalne pola rozwiązań.

 

ANALIZY DYSKURSU MEDIALNEGO

 

W tym dziale publikujemy teksty będące analizami przekazów medialnych. Bazują one głównie na codziennym monitoringu zaangażowanych Wolontariuszy, w ramach programu INDID MEDIA WATCH.

 

VARIA

W tym dziale publikujemy artykuły na temat szeroko rozumianej debaty publicznej, a także wyzwaniami, które stoją przed społeczeństwem o zmieniającej się strukturze demograficznej. W tym miejscu ukazują się także recenzje wydawnicze.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, napisz do nas

Zastanawiasz się czy nasze czasopismo jest płatne?

Otóż nie, czasopismo do końca 2020 roku będzie można pobrać z tej strony za darmo. Wynika to z faktu, że jego wydanie zostało dofinansowane ze środków publicznych (szczegóły na dole strony). Ponieważ jest to kwartalnik, to będzie się ukazywać raz na 3 miesiące. 

Czy muszę założyć sobie konto na stronie?

Nie. Do końca roku 2020 nasze czasopismo może pobrać każdy, bez logowania się. Ponieważ jego wydawanie zostało sfinansowane ze środków publicznych – nie zobaczysz w czasopiśmie żadnych reklam ani treści sponsorowanych.

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu z redakcją pn-pt w godz. 8-16.

(56) 000 00 00

Toruń, ul. Św. Katarzyny

redakcja@dyskursidialog.pl

Wydawca

Wydawcą niniejszego czasopisma jest Instytut Dyskursu i Dialogu.

Niniejsze czasopismo wydawane jest w ramach realizacji zadania „Dyskurs i Dialog. Pogłębione analizy dla lepszej debaty publicznej” dofinansowanego w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich (Priorytet 4) dzięki środkom Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.