REDAKCJA

I RADA NAUKOWA

Czasopisma „Dyskurs & Dialog”

Skład redakcji

Paweł Bohuszewicz

Redaktor naczelny

Dr hab. Paweł Bohuszewicz, prof. UMK – adiunkt w Katedrze Antropologii Literatury i Nowych Mediów na Wydziale Humanistycznym UMK. Autor dwóch książek poświęconych historii powieści i szeregu publikacji z zakresu związków literatury dawnej z nowoczesnością oraz teorii literatury. Zajmuje się prawicowym dyskursem neosarmackim w Polsce po 1989 roku. Prowadzi konwersatoria i laboratoria z zakresu nowych mediów na Lingwistyce praktycznej i copywritingu.

Arkadiusz Lewandowski

Zastępca redaktora naczelnego

Dr Arkadiusz Lewandowski – adiunkt w Katedrze Teorii Polityki i Zarządzania Sferą Publiczną na Wydziale Nauk o Polityce i Administracji UKW. Autor kilkudziesięciu książek i artykułów naukowych. Naukowe zainteresowania koncentruje na współczesnych teoriach kryzysu demokracji, populistycznej polityce (w tym dyskursie populistycznym) oraz polskich partiach politycznych. 

Sara Smyczek-Gołębiewska

Redaktor

Sara Smyczek-Gołębiewska – prawniczka, doktorantka w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Prezeska Stowarzyszenia Analityków Mediów Elektronicznych. Autorka licznych publikacji naukowych i popularno-naukowych. Naukowo  zainteresowana aksjologią prawa i argumentacją prawniczą.

Filip A. Gołębiewski

Redaktor

Filip A. Gołębiewski – socjolog, pomysłodawca i założyciel Instytutu Dyskursu i Dialogu. Badacz społeczny, zainteresowany głównie tematyką dyskursu i komunikacji społecznej. Autor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych. Doświadczony trener, mentor, a także twórca innowacji społecznych i edukacyjnych gier planszowych. Koordynator i kierownik licznych projektów badawczych, komercyjnych i społecznych. Obecnie doktorant w Szkole Doktorskiej Academia Rerum Socialium Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Anna Dwojnych

Redaktor & korekta językowa

Anna Dwojnych – absolwentka socjologii i filozofii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, poetka. Zainteresowania naukowe: nowe media i socjologia ciała. Publikowała artykuły naukowe w m.in.: „Qualitative Sociology Review”, „Eastern European Countryside”. „Studiach Socjologicznych”, „Przeglądzie Filozoficznym”, „Fragile”. Teksty literackie zamieszczała na łamach m.in. „Odry”, „Dwutygodnika”, „biBLioteki” Biura Literackiego, „Frazy” i „Lampy”. Autorka tomików gadu gadu (2011) i Wypadki z przypadkami (2019).

Mateusz Bartoszewicz

Sekretarz Redakcji

dr Mateusz Bartoszewicz – doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce i administracji. Tytuł obronionej w 2022 r. pracy doktorskiej. „Mechanizmy propagandy politycznej w polskich tygodnikach opinii – analiza porównawcza”. Przewodniczący Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 2020 i 2021. Ekspert i trener Instytutu Dyskursu i Dialogu od 2018 r. po dziś dzień.
Zainteresowania badawcze: komunikowanie polityczne, współczesna propaganda i socjotechnika, marketing polityczny, psychologia społeczna, walka informacyjna.

Rada Naukowa czasopisma

Prof. José Manuel Chillón

Profesor tytularny filozofii współczesnej na Uniwersytecie w Valladolid, absolwent filozofii, teologii i dziennikarstwa. Wykładał także jako profesor wizytujący na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wśród jego zainteresowań badawczych znajduje się m.in. racjonalność współczesnych problemów komunikacyjnych, jak również filozofia klasyczna (zwłaszcza arystotelizm) oraz współczesna (zwłaszcza myśl Husserla i Heideggera). Autor książek Periodismo y Objetividad (Dziennikarstwo a obiektywność), Filosofía del periodismo (Filozofia dziennikarstwa); El pensar y la distancia (Myślenie i dystans) oraz Serenidad. Heidegger para un tiempo postfilosófico (Ukojenie. Heidegger na czasy postfilozoficzne), a także ponad 50 artykułów w czasopismach naukowych.

Prof. ucz. dr hab. Tomasz Gackowski

Medioznawca i historyk, doktor habilitowany nauk społecznych (nauki o komunikacji społecznej i mediach), profesor uczelni (UW) w Katedrze Komunikacji Społecznej i Public Relations na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Laboratorium Badań Medioznawczych UW, koordynator Centrum Analiz Medialnych UW oraz wicedyrektor ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego (kadencja 2012-2016).

Prof. ucz. dr hab. Agnieszka Hess

profesor nadzwyczajny, doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce. Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik Zakładu Badań nad Mediatyzacją w IDMiKS UJ. Wieloletni ekspert i doradca w międzynarodowych oraz krajowych projektach wdrożeniowo-badawczych. Jej zainteresowania koncentrują się na komunikowaniu politycznym, mediatyzacji, zagadnieniach dialogu obywatelskiego oraz badaniach nad populizmem. Analizuje relacje pomiędzy instytucjami funkcjonującymi w ramach systemu demokratycznego państwa. W szczególności zajmuje się komunikacyjnym aspektem tych relacji i rolami, jakie odgrywają w nich media. Jest autorką i współautorką ponad stu publikacji naukowych, w tym m.in. książki: Społeczni uczestnicy medialnego dyskursu politycznego w Polsce. Mediatyzacja i strategie komunikacyjne organizacji pozarządowych (2013).

Dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska

Pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, doradca i trener w obszarze komunikowania się i public relations. Autorka trzech monografii autorskich („Public relations w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi organizacji. Sztuka komunikowania się” (Warszawa 2015), „Public relations w przestrzeni mediów społeczniościowych. Działania organizacji i jej pracowników” (Koszalin 2013), „Internet Public Relations. Polskie realia działań public relations w Sieci” (Koszalin 2010))  i ponad 90-ciu artykułów na temat komunikowania się organizacji i public relations. Koordynatorka oraz uczestniczka projektów badawczych. Jest biegłą sądową z zakresu mediów i komunikacji społecznej oraz ekspertką KRRiT w zakresie edukacji medialnej.  Członkini Zespołu ds. Alimentów Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka, w którym zajmuje się problematyką kampanii społecznych. Członkini grup roboczych: ds. etyki i standardów oraz ds. oraz edukacji i popularyzacji CSR Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw przy Ministerstwie Rozwoju.
W okresie 2011-2013 pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Public Relations (PSPR). W okresie 2010-2014 zasiadała w Radzie Etyki Public Relations (dwie kadencje). Jest członkinią Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Public Relations, Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej. 

Dr hab. Kamila Kamińska-Chełminiak

Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauki o mediach (od 2019 r.). W pracy naukowej zajmuje się cenzurą w Polsce (1944–1990), twórczością i życiem polskich publicystów/redaktorów XX wieku, zarówno w kraju, jak i na emigracji (przede wszystkim twórczością Stefana Kisielewskiego, Adama Ciołkosza, Jerzego Giedroycia i Stanisława Cata-Mackiewicza), różnymi aspektami działalności Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa oraz historią mediów w Polsce XX w. W latach 2014-2019 wykonawca merytorycznym w grancie badawczym pt. „Dokumenty i materiały do dziejów Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa 1952–1975”, przyznanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach konkursu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki pod kierownictwem prof. dr hab. Rafała Habielskiego. Recenzent periodyku naukowego „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi”. 

Dr Bartłomiej Łódzki

adiunkt na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego; autor badań empirycznych i publikacji w obszarze mediów masowych i komunikowania politycznego. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje na problematyce zjawiska agenda-setting, framingu i sposobach wykorzystania internetowych narzędzi analitycznych oraz mechanizmów BigData w badaniach medioznawczych. Były kierownik Pracowni Badań Medioznawczych i Społecznych DSW. Współtwórca Instytutu Analiz Społecznych „Quantum”.

Prof. dr hab. Ivan Monolatii

Historyk i etnopolitolog, absolwent Ukrainische Freie Universität w Monachium (Niemcy) oraz Uniwersytetu Przykarpackiego im. Wasyla
Stefanyka w Iwano-Frankiwsku (Ukraina). Doktor habilitowany nauk o polityce, profesor zwyczajny (Ukraina). Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, członek rzeczywisty Naukowego Towarzystwa im. Szewczenki we Lwowie (Komisja Historyczna). Za osiągnięcia naukowe odznaczony przez Prezydenta Ukrainy Krzyżem Iwana Mazepy. Honorowy obywatel Kołomyji. Profesor uczelni na Wydziale Nauk Społecznych w Akademii Mazowieckiej w Płocku, a także na Wydziale Historii, Politologii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Uniwersytetu Przykarpackiego im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku.

Fot. Jan Graczyński

Prof. ucz. dr hab. Grzegorz Ptaszek

Profesor nadzwyczajny, obecnie pracuje na Wydziale Humanistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Prowadzi badania z zakresu psychologii społecznej, psychologii mediów oraz nauki o komunikacji i mediach. Najnowsza publikacja to „Media Literacy in Poland” oraz „Media LIteracy Outactors, Measurement”.

Prof. ucz. dr hab. Jacek Pyżalski

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (UAM, 2012). Obecnie adiunkt na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi – w Krajowym Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy. Mediator sądowy. Autor licznych publikacji. Trener w obszarze komunikowania i trudnych zachowań. Mediator sądowy. Autor licznych publikacji. Trener w obszarze komunikowania i trudnych zachowań oraz ekspert w zakresie edukacji medialnej. Członek Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej. Zainteresowania badawcze związane z zagadnieniami: agresji elektronicznej, nowych mediów, komunikacji w szkole, promocji zdrowia, cyberprzemocy wśród młodzieży.
Autor pierwszej monografii na rynku polskim dotyczącej agresji elektronicznej „Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży” (GWP, Sopot 2011).

Prof. ucz. dr hab. Dorota Rancew-Sikora

Dorota Rancew-Sikora, dr hab. socjologii, profesor Uniwersytetu Gdańskiego. Zajmuje się badaniami jakościowymi w obszarze życia codziennego i kultury, wykorzystując m.in. metodologię analizy konwersacyjnej i analizy dyskursu. Autorka książek: Analiza konwersacyjna jako metoda badania rozmów codziennych, Warszawa 2007 i Sens polowania, Warszawa 2009 oraz artykułów m.in. w „Studiach Socjologicznych”, „Przeglądzie Socjologii Jakościowej”, „Kulturze i Społeczeństwie”, „Studiach Humanistycznych”. Redaktorka i współredaktorka naukowa monografii zbiorowych Podróż i miejsce, Gdańsk 2009, Kreacje i nostalgie, Warszawa 2009, Miasto nie-miasto, Gdańsk 2010, O społecznym znaczeniu tożsamości, miejsca i czasu życia, Gdańsk 2013, Mobility to the edges of Europe, Warszawa 2016. Działa w Sekcji Antropologii Społecznej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i Konsorcjum Naukowym Analiza Dyskursu.

Dr hab. Piotr Siuda

Doktor habilitowany nauk o komunikacji społecznej i mediach, zafascynowany konsumpcją mediów, edukacją medialną oraz społecznymi aspektami internetu. Autor wielu publikacji i koordynator szeregu projektów badawczych.

Prof. ucz. dr hab. Magdalena Szpunar

Profesor nadzwyczajna, doktor habilitowana nauk społecznych w zakresie socjologii, specjalizacja: nauki o mediach, medioznawstwo, socjologia Internetu, nowe media. Pracuje w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kierownik Zakładu Nowych Mediów IDMiKS UJ. Autorka ponad 150 publikacji naukowych, m.in. monografii: „Kultura algorytmów” (2019), „(Nie)potrzebna wrażliwość” (2018), „Imperializm kulturowy internetu” (2017), „Kultura cyfrowego narcyzmu” (2016), „Nowe-stare medium. Internet między tworzeniem nowych modeli komunikacyjnych a reprodukowaniem schematów komunikowania masowego” (2012), „Społeczne konteksty nowych mediów” (2011), „W stronę nowych mediów” (2010) oraz „Internet w procesie realizacji badań” (2010).

Dr hab. Jacek Wasilewski

Absolwent Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, Gender Studies UW oraz Scenariopisarstwa na Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi. Pracę doktorską pt „Retoryka dominacji” pod kierunkiem Jerzego Bralczyka obronił na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW w 2004. Habilitację uzyskał w 2014 roku, na podstawie pracy „Opowieści o Polce. Retoryka narracji”. Od 2011 roku kieruje specjalnością dokumentalistyka, której celem jest rozwijanie multimedialnych dziennikarskich form narracyjnych. Członek Komisji Żywego Słowa Rady Języka Polskiego. W latach 2008–2010 był dyrektorem Szkoły Retoryki SWPS. Prowadził gościnnie zajęcia z komunikacji publicznej i w zakresie kształtowania wizerunku na Uniwersytecie Gdańskim i Uniwersytecie Jagiellońskim. Zajmuje się ekspertyzami dla sadów, KRRiTV, stacji medialnych i innych podmiotów publicznych.

Działy czasopisma

SOCJOLOGIA OBYWATELSKA

 

W tym dziale publikujemy teksty będące analizami problemów społecznych w nurcie rozważań socjologicznych. Prezentujemy ich rozmaite konteksty próbując zarysować potencjalne pola rozwiązań.

 

ANALIZY DYSKURSU MEDIALNEGO

 

W tym dziale publikujemy teksty będące analizami przekazów medialnych. Bazują one głównie na codziennym monitoringu zaangażowanych Wolontariuszy, w ramach programu INDID MEDIA WATCH.

 

VARIA

W tym dziale publikujemy artykuły na temat szeroko rozumianej debaty publicznej, a także wyzwaniami, które stoją przed społeczeństwem o zmieniającej się strukturze demograficznej. W tym miejscu ukazują się także recenzje wydawnicze.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, napisz do nas

Zastanawiasz się czy nasze czasopismo jest płatne?

Otóż nie, czasopismo do końca 2020 roku będzie można pobrać z tej strony za darmo. Wynika to z faktu, że jego wydanie zostało dofinansowane ze środków publicznych (szczegóły na dole strony). Ponieważ jest to kwartalnik, to będzie się ukazywać raz na 3 miesiące. 

Czy muszę założyć sobie konto na stronie?

Nie. Do końca roku 2020 nasze czasopismo może pobrać każdy, bez logowania się. Ponieważ jego wydawanie zostało sfinansowane ze środków publicznych – nie zobaczysz w czasopiśmie żadnych reklam ani treści sponsorowanych.

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu z redakcją. Możesz zadzwonić lub napisać.

Napisz do nas!

+48 509 143 332

Toruń, ul. Św. Katarzyny 5/3

Wydawca

Wydawcą niniejszego czasopisma jest
Instytut Dyskursu i Dialogu  www.indid.pl

Strona sfinansowana ze środków Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach zadania "Dobry. Lepszy. INDID!