NUMER 12 (2) 2023

Opublikowane artykuły:

Arkadiusz Łukasz Fordoński, „Specyfika konserwatywnego dyskursu politycznego we współczesnej Polsce – wybrane wyznaczniki”, s. 7-21

Dyskurs & Dialog 2023/2
10.5281/zenodo.10427821

Celem artykułu jest przedstawienie specyfiki dyskursu konserwatywnego według współczesnych polskich konserwatystów. Problem rozważany w pracy zamyka się w trzech pytaniach: jak przedstawiciele elit symbolicznych III Rzeczypospolitej uznający się za konserwatystów postrzegali swoje cele w debacie publicznej? Co w niej jest dopuszczalne dla obrony konserwatywnego ładu? W jaki sposób konserwatyści, w ich ocenie, powinni brać udział w debacie publicznej? Konserwatyści, pomimo że relatywnie nieliczni, aktywnie włączali się w dyskurs polityczny. Istotne było dla nich kultywowanie dziedzictwa polskiego i europejskiego konserwatyzmu oraz klasycznej filozofii, a także ochrona społecznej roli religii katolickiej i tradycji. Zabiegali także o uwzględnienie ich propozycji ustrojowych i modernizacyjnych. Ich język był zróżnicowany, jednak wielu autorów posługiwało się terminologią niezrozumiałą dla szerokich mas odbiorców. Był to świadomy wybór, wynikający z chęci podkreślenia znaczenia podnoszonych postulatów lub eksperckiego charakteru wypowiedzi. W rezultacie, choć część z konserwatywnych propozycji wpływała na przyjmowane rozwiązania prawne, na kształt debaty publicznej oddziaływały przede wszystkim stanowiska inspirowane konserwatyzmem łączonym z innymi nurtami ideowymi.

Słowa kluczowe: konserwatyzm, dyskurs konserwatywny, modernizacja

Specyfika konserwatywnego dyskursu politycznego we współczesnej Polsce – wybrane wyznaczniki – Pobierz PDF

Paweł Malendowicz , „Radykalna krytyka „starego porządku społecznego” i religii we współczesnej polskiej myśli politycznej”, s. 22-37

Dyskurs & Dialog 2023/2
10.5281/zenodo.10427830

Przedmiotem artykułu jest analiza krytyki wartości tradycji, religii, hierarchii społecznej w takich nurtach myśli politycznej jak: anarchizm, sytuacjonizm, marksizm-leninizm oraz tendencje trockistowskie. Autor sformułował hipotezę, zgodnie z którą maksymalizm negacji wymienionych przedmiotów krytyki wynika z maksymalizmu aksjologicznego radykalnego myślenia politycznego. Badania zostały oparte na jakościowej analizie świadectw myśli politycznej

Słowa kluczowe: radykalizm, myśl polityczna, anarchizm, sytuacjonizm, komunizm

Radykalna krytyka „starego porządku społecznego” i religii we współczesnej polskiej myśli politycznej – Pobierz PDF

Marcin Polakowski, „Populistyczne cechy w konstrukcji kategorii ludu w narracjach Prawa i Sprawiedliwości” s. 38-58

Dyskurs & Dialog 2023/1
10.5281/zenodo.10427834

Artykuł przedstawia narracje polityczno-społeczne Prawa i Sprawiedliwości w kontekście występowania w nich populistycznie rozumianej kategorii ludu. W tekście główne elementy populistycznej koncepcji ludu najpierw zostają zrekonstruowane i poddane analizie krytycznej, a następnie rozpoznane w obszarze retoryki i koncepcji partyjnych przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości.

Słowa kluczowe: lud, populizm, Prawo i Sprawiedliwość

Populistyczne cechy w konstrukcji kategorii ludu w narracjach Prawa i Sprawiedliwości – Pobierz PDF

Anna Szwed-Walczak, „Konserwatywny dyskurs Konfederacji Wolność i Niepodległość”, s. 59-80

Dyskurs & Dialog 2023/2
10.5281/zenodo.10427838

Celem badań była weryfikacja konserwatywnego dyskursu Konfederacji Wolność i Niepodległość, partii politycznej zarejestrowanej przed wyborami parlamentarnymi w Polsce w 2019 r. Okres badawczy objął lata 2019-2023. Przedmiotem badań były programy polityczne. Za zasadne uznano odpowiedź na pytania: 1) czym jest dyskurs konserwatywny?; 2) jakie są cechy konserwatywnego dyskursu Konfederacji? W procedurze badawczej zastosowano analizę dyskursu, która pozwala na rekonstrukcję systemu aksjologicznego, ale też i na poszukiwanie ukrytych założeń tekstu, którego twórcą jest podmiot polityczny.

Słowa kluczowe: Konfederacja Wolność i Niepodległość, dyskurs, dyskurs konserwatywny, program polityczny

Konserwatywny dyskurs Konfederacji Wolność i Niepodległość – Pobierz PDF

Grzegorz Radomski, „Stanowisko konserwatystów w sporze o model edukacji we współczesnej Polsce”, s. 81-98

Dyskurs & Dialog 2023/2
10.5281/zenodo.10427840

Celem artykułu jest analiza koncepcji edukacyjnych polskich środowisk konserwatywnych na początku dwudziestego pierwszego wieku. Zdając sobie sprawę z rozległości zagadnienia, zdecydowałem się zawęzić pole badawcze artykułu do kwestii edukacji obywatelskiej, rozumianej jako rozwój wiedzy dotyczącej życia publicznego pozwalającego na odpowiednie praktyki obywatelskie. Zwrócono uwagę na takie kwestie jak: edukacja patriotyczna, wychowanie obywatelskie, edukacja ekonomiczna. Przeanalizowano rolę instytucji wychowawczych takich jak rodzina, szkoła, Kościół katolicki. W artykule uwzględniono też koncepcję adwersarzy. Podstawową bazę źródłową stanowiły programy partyjne i publicystyka.

Słowa kluczowe: konserwatyzm, edukacja, partie polityczne, myśl polityczna

Stanowisko konserwatystów w sporze o model edukacji we współczesnej Polsce – Pobierz PDF

Patryk Tomaszewski, „Bezpieczeństwo międzynarodowe Polski w kontekście relacji z Republiką Białorusi i Ukrainą w koncepcjach i praktyce politycznej Zjednoczonej Prawicy od 2015 roku do lutego 2022 roku”, s. 123-139

Dyskurs & Dialog 2023/2
10.5281/zenodo.10427845

Po wygraniu wyborów w 2015 roku głównym przedstawicielem prawicy w parlamencie była Zjednoczona Prawica – koalicja czerpiąca z różnych nurtów prawicowych, która zwyciężyła również w kolejnych wyborach parlamentarnych w 2019 roku. Wobec tego w latach 2015-2023 wspomniane środowisko realizowało swój program wyborczy, a zawarte w nim postulaty miały stanowić podstawę prowadzenia polityki publicznej.

Słowa kluczowe: Polska polityka wschodnia, bezpieczeństwo Polski, polska myśl polityczna, polskie partie prawicowe

Bezpieczeństwo międzynarodowe Polski w kontekście relacji z Republiką Białorusi i Ukrainą w koncepcjach i praktyce politycznej Zjednoczonej Prawicy od 2015 roku do lutego 2022 roku – Pobierz PDF

Arkadiusz Lewandowski, „„O konserwatyzmach i wieczystych pytaniach” – wywiad z prof. dr. hab. Bogdanem Szlachtą (Uniwersytet Jagielloński)”, s. 117-124

Dyskurs & Dialog 2023/2
10.5281/zenodo.10440421

„O konserwatyzmach i wieczystych pytaniach” – wywiad z prof. dr. hab. Bogdanem Szlachtą (Uniwersytet Jagielloński) – Pobierz PDF

 

Adrian Konefał, Recenzja książki Arkadiusza Fordońskiego pt.: „Katolicyzm jako czynnik polaryzujący w głównych konfliktach światopoglądowych w Polsce w latach 1989-2011”, Wydawnictwo Naukowe Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku, Płock 2021 s. 117-124

Dyskurs & Dialog 2023/2
10.5281/zenodo.10427853

Recenzja książki Arkadiusza Fordońskiego – Pobierz PDF

 

Działy czasopisma

SOCJOLOGIA OBYWATELSKA

 

W tym dziale publikujemy teksty będące analizami problemów społecznych w nurcie rozważań socjologicznych. Prezentujemy ich rozmaite konteksty próbując zarysować potencjalne pola rozwiązań.

 

ANALIZY DYSKURSU MEDIALNEGO

 

W tym dziale publikujemy teksty będące analizami przekazów medialnych. Bazują one głównie na codziennym monitoringu zaangażowanych Wolontariuszy, w ramach programu INDID MEDIA WATCH.

 

VARIA

W tym dziale publikujemy artykuły na temat szeroko rozumianej debaty publicznej, a także wyzwaniami, które stoją przed społeczeństwem o zmieniającej się strukturze demograficznej. W tym miejscu ukazują się także recenzje wydawnicze.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, napisz do nas

Zastanawiasz się czy nasze czasopismo jest płatne?

Otóż nie, czasopismo do końca 2020 roku będzie można pobrać z tej strony za darmo. Wynika to z faktu, że jego wydanie zostało dofinansowane ze środków publicznych (szczegóły na dole strony). Ponieważ jest to kwartalnik, to będzie się ukazywać raz na 3 miesiące. 

Czy muszę założyć sobie konto na stronie?

Nie. Do końca roku 2020 nasze czasopismo może pobrać każdy, bez logowania się. Ponieważ jego wydawanie zostało sfinansowane ze środków publicznych – nie zobaczysz w czasopiśmie żadnych reklam ani treści sponsorowanych.

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu z redakcją pn-pt w godz. 8-16.

+48 509143332

Toruń, ul. Św. Katarzyny

redakcja@dyskursidialog.pl

Wydawca

Wydawcą niniejszego czasopisma jest Instytut Dyskursu i Dialogu.

Niniejsze czasopismo wydawane jest w ramach realizacji zadania „Dyskurs i Dialog. Pogłębione analizy dla lepszej debaty publicznej” dofinansowanego w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich (Priorytet 4) dzięki środkom Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.