NUMER 2 (2) 2019

Opublikowane artykuły:

Mateusz Strzałkowski, Joanna Suchomska, „Konflikt w przestrzeni i przestrzeń dla konfliktu: wpływ partycypacji społecznej na spory w przestrzeni publicznej”, s. 9-19

Dyskurs & Dialog 2019/2
doi: 10.5281/zenodo.3621215

Celem artykułu jest dokonanie charakterystyki konfliktów przestrzennych oraz roli procesów konsultacji społecznych i partycypacji w rozwiązywaniu tych sporów. Na początku artykułu przedstawiamy pojęcie konfliktu przestrzennego. Przybliżamy jego specyfikę, krótko opisując kilka przykładów konfliktów o przestrzeń publiczną, które pojawiły się w ostatnich latach w Polsce. Następnie prezentujemy pojęcie konsultacji społecznych i ich umocowanie instytucjonalno-prawne w kontekście prowadzenia polityki przestrzennej w Polsce. Artykuł kończymy analizą roli konsultacji społecznych i procesów partycypacyjnych w rozwiązywaniu sporów o przestrzeń publiczną. Opieramy się na danych zebranych podczas ewaluacji projektu „Przestrzeń dla partycypacji”. W tekście przywołujemy opinie uczestników tego projektu, co pozwoliło lepiej odpowiedzieć na pytanie, czy powyższe mechanizmy mogą pomóc w rozwiązywaniu konfliktów przestrzennych.

Słowa kluczowe: konflikt przestrzenny, przestrzeń publiczna, planowanie przestrzeni, konsultacje społeczne, partycypacja, partycypacyjne planowanie przestrzeni

Konflikt w przestrzeni i przestrzeń dla konfliktu: wpływ partycypacji społecznej na spory w przestrzeni publicznej – pobierz PDF

Anita Kwiatkowska, „Między Werterem a Papageno, czyli jak informować o samobójstwie, aby nie zaszkodzić.” s. 21-29

Dyskurs & Dialog 2019/2
doi: 10.5281/zenodo.3621199

Artykuł zarysowuje kilka wątków problematyki samobójstw na gruncie socjologicznym i medioznawczym. Dwie pierwsze części skupiają się na bardziej teoretycznym przedstawieniu tematu: aktualnych statystyk i problemów statystycznych oraz perspektyw teoretyczno-badawczych i efektów medialnych przekazów w kontekście samobójstw. Kolejne części podejmują natomiast wątki praktycznie i wskazują, jak poprawnie konstruować materiały dziennikarskie oraz jak zapobiegać samobójstwom każdego dnia.

Słowa kluczowe: samobójstwo, próba samobójcza, efekt Wertera, efekt Papageno, media

Między Werterem a Papageno, czyli jak informować o samobójstwie, aby nie zaszkodzić – pobierz PDF

Magdalena Szpunar, „Odczłowieczony człowiek. O dehumanizującej roli wskaźnikowania”, s. 31-41 

Dyskurs & Dialog 2019/2
doi: 10.5281/zenodo.3621217

Osaczające nas zewsząd procedury i algorytmizacja działania, sprawia, że procesy myślowe, czy refleksyjność, zostają wyrugowane, promując bezwzględne posłuszeństwo i poddanie się logice cywilizacji numerycznej. Liczby uznajemy za wiarygodne, miarodajne, rzetelne, a dodatkowo pozbawione ludzkiej stronniczości i interpretacji. Choć głosi się wszem i wobec zwiększający się zakres wolności i autonomiczności jednostek, mamy do czynienia z procesem przeciwnym – zniewalania jednostek procedurami, kwantyfikatorami i władzą statystyki. Brak poddania się nim grozi utratą skuteczności, o którą wielu tak zabiega, skazując jednostki na bezrefleksyjny konformizm. Nie chodzi zatem o to, aby myśleć, wręcz przeciwnie – chodzi o to, aby nie myśleć, nawykowo wykonując proceduralne wytyczne zbiurokratyzowanej do granic możliwości, odhumanizowanej maszyny. Udziwnione i sztucznie wykreowane procedury, zbliżają nas raczej do działania robotów, niż obdarzonych sprawstwem, racjonalnych podmiotów. Wartość ma zatem nie ta wiedza, która odnosi się do procesów rozumienia świata i samego siebie, ale ta, która objaśnia nam procedury, łatwo domykając niedookreślone. Podmiotowość jednostki, jej rozumienie świata – także poprzez afekty – czy samoświadomość, nie może być zastąpiona przez najbardziej wyszukane procedury algorytmiczne, które długo jeszcze pozostaną bezradne w sferze ludzkiej aksjologii.

Słowa kluczowe: dehumanizacja, depersonalizacja, wskaźnikowanie, algorytmizacja

Odczłowieczony człowiek. O dehumanizującej roli wskaźnikowania – pobierz PDF

Michał Wróblewski, „Bańki mydlane i papier toaletowy. O hypie i wysokich oczekiwaniach wobec nauki i technologii”, s. 45-55

Dyskurs & Dialog 2019/2
doi: 10.5281/zenodo.3621211

Artykuł dotyczy specyficznej narracji związanej z postępem technologicznym i rozwojem naukowym. Hype definiuje się tutaj jako nadmierne podekscytowanie towarzyszące technologii, nowym produktom lub postępowi naukowemu. W tekście autor analizuje hype w kontekście warunków społecznych, w których obecnie rozwija się nauka. Wskazuje na dwie ważne okoliczności, które sprzyjają pojawieniu się tej narracji w przestrzeni społecznej – kapitalizm i demokracja. W artykule przedstawiono także przykłady hype’u w mediach.

Słowa kluczowe: hype, nauka, technologia, Elon Musk

Bańki mydlane i papier toaletowy. O hypie i wysokich oczekiwaniach wobec nauki i technologii – pobierz PDF

Dagmara Sidyk, Marlena Sztyber, „Ochrona małoletnich przed szkodliwymi treściami w sieci – rekonesans”, s. 57-65

Dyskurs & Dialog 2019/2
doi: 10.5281/zenodo.3621203

Artykuł podejmuje zagadnienie ochrony małoletnich przed nieodpowiednimi treściami dostępnymi online. Poprzez przytoczenie wiodących teorii socjologiczno-medioznawczych, w tekście omówiono zarys wpływu mediów na odbiorców (nie tylko tych najmłodszych). Autorki przywołują opracowaną przez Komisję Europejską typologię treści nieodpowiednich dla małoletnich, a także charakteryzują dwa obecnie najgroźniejsze zjawiska: patostreaming i sharenting.

Słowa kluczowe: media, ochrona małoletnich, sieć, sharenting, patotreści

Ochrona małoletnich przed szkodliwymi treściami w sieci – rekonesans – pobierz PDF

Agnieszka Furmańska-Maruszak, „Kto się opiekuje seniorami? O roli rodziny i roli państwa w porównaniach międzynarodowych”, s. 69-80

Dyskurs & Dialog 2019/2
doi: 10.5281/zenodo.3621187

Opieka sprawowana przez rodzinę jest podstawą systemów opieki długoterminowej w Europie. Jednakże w państwach europejskich oczekiwanie co do opieki na starość są różne, różne jest także podejście państwa do wspierania opieki długoterminowej. Wiąże się to z występowaniem odmiennych modeli familializmu – z opcjonalnym na północy Europy, przez bezpośredni w Europie Zachodniej do ukrytego na południu Europy. W analizie sposobów wsparcia opieki nad seniorem posłużono się przykładem Portugalii, w której rodzina stosunkowo późno, ale systemowo zaczęła uzyskiwać wsparcie w obliczu zaawansowanych procesów starzenia się populacji.

Słowa kluczowe: opieka długoterminowa, opieka nad seniorami, familializm, Portugalia, rodzina, państwo

Kto się opiekuje seniorami? O roli rodziny i roli państwa w porównaniach międzynarodowych – pobierz PDF

Ewelina Florczak, Łukasz Salwarowski, „Gmina przyjazna seniorom. Narzędzia edukacji i aktywizacji seniorów, przedsiębiorców i samorządów”, s. 81-93

Dyskurs & Dialog 2019/2
doi: 10.5281/zenodo.3621209

Artykuł przedstawia założenia Programu Gmina Przyjazna Seniorom, Programu Ogólnopolska Karta Seniora, Ogólnopolskiego Magazynu Głos Seniora jako narzędzi aktywizacji seniorów. Poniższy tekst podkreśla znaczenie współpracy sektorów pozarządowego, publicznego i prywatnego w tworzeniu instytucjonalnych ram funkcjonowania seniorów.

Słowa kluczowe: aktywizacja seniorów, Program Gmina Przyjazna Seniorom, Ogólnopolska Karta Seniora, współpraca międzysektorowa

Gmina przyjazna seniorom. Narzędzie edukacji i aktywizacji seniorów, przedsiębiorców i samorządów – pobierz PDF

Paweł Bohuszewicz, „System operacyjny naszego życia – recenzja”, s. 97-109

Dyskurs & Dialog 2019/2
doi: 10.5281/zenodo.3538332

Książka Sivy Vaidhyanathana Antisocial Media. Jak Facebook oddala nas od siebie i zagraża demokracji z pewnością posiada swoje wady, jest ich jednak mniej niż oczywistych plusów. Należy do nich precyzyjne wypunktowanie szkód, które Facebook wprowadził w życie społeczne i polityczne. Ta lista zostaje zaprezentowana w siedmiu rozdziałach: Machina przyjemności, Machina inwigilacji, Machina uwagi, Machina dobra, Machina protestu, Machina polityki, Machina dezinformacji, które recenzja omawia, skupiając się na wybranych, najważniejszych zdaniem autora, problemach.

Słowa klucze: Facebook, społeczeństwo, polityka, dezinformacja, protest

System operacyjny naszego życia – recenzja – pobierz PDF

Działy czasopisma

SOCJOLOGIA OBYWATELSKA

 

W tym dziale publikujemy teksty będące analizami problemów społecznych w nurcie rozważań socjologicznych. Prezentujemy ich rozmaite konteksty próbując zarysować potencjalne pola rozwiązań.

 

ANALIZY DYSKURSU MEDIALNEGO

 

W tym dziale publikujemy teksty będące analizami przekazów medialnych. Bazują one głównie na codziennym monitoringu zaangażowanych Wolontariuszy, w ramach programu INDID MEDIA WATCH.

 

VARIA

W tym dziale publikujemy artykuły na temat szeroko rozumianej debaty publicznej, a także wyzwaniami, które stoją przed społeczeństwem o zmieniającej się strukturze demograficznej. W tym miejscu ukazują się także recenzje wydawnicze.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, napisz do nas

Zastanawiasz się czy nasze czasopismo jest płatne?

Otóż nie, czasopismo do końca 2020 roku będzie można pobrać z tej strony za darmo. Wynika to z faktu, że jego wydanie zostało dofinansowane ze środków publicznych (szczegóły na dole strony). Ponieważ jest to kwartalnik, to będzie się ukazywać raz na 3 miesiące. 

Czy muszę założyć sobie konto na stronie?

Nie. Do końca roku 2020 nasze czasopismo może pobrać każdy, bez logowania się. Ponieważ jego wydawanie zostało sfinansowane ze środków publicznych – nie zobaczysz w czasopiśmie żadnych reklam ani treści sponsorowanych.

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu z redakcją pn-pt w godz. 8-16.

+48 509143332

Toruń, ul. Św. Katarzyny

redakcja@dyskursidialog.pl

Wydawca

Wydawcą niniejszego czasopisma jest Instytut Dyskursu i Dialogu.

Niniejsze czasopismo wydawane jest w ramach realizacji zadania „Dyskurs i Dialog. Pogłębione analizy dla lepszej debaty publicznej” dofinansowanego w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich (Priorytet 4) dzięki środkom Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.